ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

13 กรกฏาคม 2564